Фирма Доля-9-Ценев ЕООД е създадена през 1992 година. Компанията е специализирана в производството, преработката и търговията с месо и месни продукти.pile
За производството си, компанията използва продукти с високо качество. Производственият процес протича с прилагането на световни технологии в обработката, замразяването и опаковането на месните изделия, продукция с марка Доля-9.

ФИРМА  “ДОЛЯ – 9 ТРЕЙД” ЕООД  ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ

ПО СХЕМА BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“

        На 19.12.2019г. “ДОЛЯ – 9 ТРЕЙД” ЕООД стартира своя проект BG05M9OP001-1.057-0216 „Предоставяне на специфични обучения за служителите в “ДОЛЯ – 9 ТРЕЙД” ЕООД

Общата стойност на проекта е 153 080,00 лв. Безвъзмездната финансова помощ е 107 156,00 лв., от които 91 082,60 лв. европейско и 16 073,40 лв. национално съфинансиране и финансиране от страна на фирмата 45 924 лв.

Срокът на изпълнението на проекта е 6 месеца

Основната цел на проекта е “Повишаване квалификацията на работната сила чрез предоставяне на специфично за предприятието и работните места обучение “

За постигането на поставената основна цел на проектното предложение ще бъдат обучени 43 заети във фирмата служители, от които 19 лица ще преминат обучение „Оптимизиране на процеса на транжиране“ и 24 лица ще преминат обучение „Оптимизиране на процеса на производство на месни продукти“.

www.eufunds.bg

Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, „при никакви обстоятелства не може да се проиема като официална позиция на Европейския съюз или Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. “ДОЛЯ – 9 ТРЕЙД” ЕООД носи отговорност за съдържанието на настоящия документ.